Знайти на сайті: параметри пошуку

 

 

Адаптований текст окремих статей Європейської конвенції з прав людини та протоколів до неї

Короткий зміст преамбули:

Уряди держав‐членів Ради Європи спрямовують свою діяльність на зміцнення миру  та  більшого  єднання  на  засадах  прав  людини  і  основних  свобод.


Стаття 1 ‐ Зобов’язання поважати права людини

Держави гарантують кожному права, визначені в цій Конвенції.

 
Стаття 2 ‐ Право на життя 
Ваше право на життя охороняється законом.
 
Стаття 3 ‐ Заборона катувань 
Ніхто не має права завдавати вам тілесних ушкоджень чи піддавати катуванню.
Навіть в місцях позбавлення волі ніхто не має права принижувати вашу гідність.
 
Стаття 4 ‐ Заборона рабства і примусової праці.
Забороняється тримати  вас  в рабстві або  примушувати  виконувати примусову 
чи обов’язкову працю.
 
Стаття 5 ‐ Право на свободу та особисту недоторканість 
Ви  маєте  право  на  свободу.  Якщо  вас  заарештовано,  ви   маєте   право   знати 
причину арешту. Якщо вас заарештовано, ви маєте право на  судовий розгляд 
без зволікання або на звільнення до початку судового розгляду.
 
Стаття 6 ‐ Право на справедливий судовий розгляд 
У  вас  є  право  на  справедливий  судовий  розгляд  незалежним  і  безстороннім 
судом.  Якщо  вас  обвинувачено  у  вчиненні  злочину,  ви  вважаєтесь 
невинуватими  доти,  доки  вашу   вину  не  буде  доведено.  У  вас   є   право на захисника,
за допомогу якого повинна заплатити держава, якщо ви не маєте на це коштів. 
                                                
Стаття 7 ‐ Покарання виключно на підставі закону 
Вас не може бути засуджено за вчинення злочину,  якщо  на  час  його  вчинення 
такі дії не кваліфікувались як злочинні  за чинним законодавством.  
 
Стаття 8 ‐ Право на повагу до приватного і сімейного життя 
Ви  маєте  право  на  повагу  до  вашого  приватного  і  сімейного  життя,  до  
недоторканості вашого житла та до таємниці кореспонденції.
 
Стаття 9 ‐ Свобода думки, совісті і віросповідання 
Ви  маєте  право  на  свободу  думки,  совісті  і  віросповідання.  Ви  маєте  право 
сповідувати  свою  релігію  приватно  чи  прилюдно  і,  при  бажанні,  змінювати 
свою релігію.
 
Стаття 10 ‐ Свобода вираження поглядів 
У вас є право говорити й писати те,  що   ви   думаєте, отримувати й поширювати 
інформацію. Це право передбачає також свободу преси.
 
Стаття 11 ‐ Свобода зібрань та об’єднання 
Ви  маєте  право  на  свободу  мирних  зібрань  та  на  свободу  об’єднань –  в  тому 
числі й профспілкових.
 
Стаття 12 ‐ Право на шлюб 
Ви маєте право на шлюб і створення сім’ї.
 
Стаття 13 ‐ Право на ефективний засіб правового захисту 
Якщо ваші права порушуються, ви маєте право офіційно звернутися до суду чи 
до інших державних органів.
 
Стаття 14 ‐ Заборона дискримінації 
Ви  маєте  ці  права  незалежно  від  кольору  шкіри,  статі,  мови,  релігійних  чи 
політичних переконань або походження.
 
Стаття 15 ‐ Відступ від зобов’язань під час надзвичайної итуації 
Під  час  війни  або  іншої  надзвичайної  ситуації  уряд  може  вжити  заходів,  які 
порушують  Ваші  права,  але  тільки  в  разі,  коли  в  цьому  є  гостра  потреба.  Але 
навіть  в  цьому  випадку  уряду  не  дозволяються,  наприклад,  піддавати  вас 
катуванню чи страчувати без законних підстав
 
Стаття 16 ‐ Обмеження щодо політичної діяльності іноземців 
Уряди можуть обмежувати політичну діяльність іноземців, навіть   якщо це буде 
призводити до порушення статей 10, 11 чи 14.  
 
Стаття 17 ‐ Заборона зловживання правами 
Ніщо в цій Конвенції не може використовуватись для скасування прав і свобод,
викладених в цій Конвенції.
 
Стаття 18 ‐ Обмеження у застосуванні обмежень на права 
Більшість  прав  в  цій  Конвенції  можуть  бути  обмежені  загальним  законом,  дія 
якого поширюється на кожного. Такі обмеження дозволяються тільки тоді, коли 
в них є гостра потреба.  
 
Статті 19‐51
В цих статтях визначається робота Європейського суду з прав людини.
 
Стаття 34 ‐ Індивідуальні заяви 
Якщо ваші права, що викладені в Конвенції,  були  порушені  в  одній  із  держав‐
членів,  ви  повинні  спочатку  звернутись  до  всіх  компетентних  державних 
органів.  Якщо  ці  кроки  не  дозволять  виправити  порушення,  тоді  ви  можете 
звернутись до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.
 
Стаття 52 ‐ Запити Генерального секретаря 
На  запит  Генерального  секретаря  Ради  Європи  уряд  повинен  надати
роз’яснення  щодо  того,  яким  чином  внутрішнє  законодавство  цієї  держави 
забезпечує захист прав, що містяться в цій Конвенції.
 
Стаття 1 Протоколу № 1 ‐ Захист власності 
Ви маєте право володіти і користуватись вашим майном.
 
Стаття 2 Протоколу № 1 ‐ Право на освіту 
Ви маєте право відвідувати школу.
 
Стаття 3 Протоколу № 1 ‐ Право на вільні вибори 
Ви маєте право вибирати уряд вашої країни шляхом таємного голосування.
 
Стаття 2 Протоколу № 4 ‐ Свобода пересування 
Якщо Ви на законних підставах перебуваєте на території країни, ви маєте право 
на свободу пересування та вибору місця проживання в межах цієї території.  
 
Стаття 1 Протоколу № 6 ‐ Скасування смертної кари 
Держава не може засудити вас до смертної кари або стратити.
 
Стаття 2 Протоколу № 7 ‐ Право на оскарження у кримінальних справах 
Якщо вас було засуджено за вчинення кримінального злочину,  ви   маєте   право 
на апеляцію до суду вищої інстанції.
 
Стаття  3  Протоколу  №  7  ‐  Відшкодування  в  разі   незаконного засудження 
Якщо  вас  було  засуджено  за  вчинення  злочину  а  потім  була  доведена  ваша 
невинуватість, ви маєте право на відшкодування.
 
Стаття 1 Протоколу № 12 ‐ Загальна заборона дискримінації 
Органи  державної  влади  не  можуть  піддавати  вас  дискримінації  на  підставі 
кольору шкіри, статі, мови, політичних і релігійних переконань чи походження.  
 
 

Цей документ підготовлено Директоратом Інформації. Цей адаптований текст використовується лише як навчальний матеріал за аналогічним прикладом адаптованого  тексту  Загальної  декларації  прав людини,  що  був  виданий “Міжнародною  Амністією”  спільно  з  іншими  організаціями. Чинні у правовому відношенні тексти  містяться  лише  в офіційних виданнях Конвенції про захист прав людини та основних свобод і протоколів до неї.

 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Повний текст на українській мові)