Знайти на сайті: параметри пошуку

8. Основні положення третейського розгляду.

8.1. Третейський суд з додержанням вимог Закону, самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у нього компетенції для розгляду конкретної справи. Рішення з зазначеного питання приймається Головою Третейського суду.

8.2. Про відсутність у Третейського суду компетенції стосовно розгляду переданого йому на вирішення спору сторона має право заявити до початку розгляду справи по суті.

8.3. В процесі третейського розгляду сторона має право заявити про перевищення третейським судом меж його компетенції, якщо в процесі третейського розгляду виникне питання, розгляд якого не передбачено третейською угодою, або яке не може бути предметом такого розгляду відповідно до Регламенту Третейського суду чи Закону.

8.4. У випадках, передбачених пунктами 8.2. - 8.3. Регламенту, Третейський суд відкладає розгляд справи або зупиняє розгляд справи по суті до вирішення питання щодо наявності у нього відповідної компетенції. З питань наявності чи відсутності компетенції Третейський суд виносить ухвалу.

8.5. Якщо Третейський суд дійде висновку щодо неможливості розгляду ним конкретного спору внаслідок відсутності у нього компетенції, третейський розгляд припиняється, а витрати, понесені Третейським судом, відшкодовуються сторонами у рівних частках.

8.6. Питання про наявність і дійсність угоди про передачу спору на розгляд Третейського суду вирішується Третейським судом при прийнятті позову. У разі, якщо Третейський суд дійде до висновку про недійсність або відсутність зазначеної угоди, він відмовляє у розгляді справи. Про відмову у розгляді справи виноситься мотивована ухвала, яка надсилається сторонам. При цьому заявнику разом з ухвалою повертаються позовні матеріали.

8.7. Правила третейського розгляду у Третейському суді визначаються Регламентом Третейського суду. З питань, не врегульованих Регламентом або третейською угодою, Третейський суд застосовує норми Закону і відповідну практику регулювання третейського розгляду, що складається відповідно до пункту 8.8. Регламенту.

8.8. Третейський суд в процесі третейського розгляду конкретного спору з питань, не врегульованих Регламентом, вправі визначати правила третейського розгляду в частині, що не суперечить принципам організації та діяльності третейських судів відповідно до Закону та положень Регламенту Третейського суду.

8.9. Третейський розгляд справ у Третейському суді здійснюється гласно, якщо жодна зі сторін не висуває заперечень проти відкритого розгляду справи з мотивів додержання та збереження комерційної або банківської таємниці, чи забезпечення конфіденційності інформації. У випадку таких заперечень справа розглядається у закритому засіданні.

8.10. Рішення Третейського суду, винесене за результатами відкритого розгляду справи, може бути опубліковано за розсудом Третейського суду у спеціалізованих виданнях правового характеру, на веб-сайті Третейського суду, з метою інформування про правозастосовну практику Третейського суду.

8.11. Місцем проведення третейського розгляду, як правило, є місцезнаходження Третейського суду. За попереднім погодженням між сторонами третейського спору та складом третейського суду третейський розгляд може відбувати у іншому місці. У випадку наявного клопотання сторін про розгляд справи за їх відсутності, місцем розгляду справи вважається місцезнаходження одноособового судді або головуючого складу третейського суду відповідно до даних Списку третейських суддів.

8.12. Розгляд справ у Третейському суді провадиться українською мовою, якщо інше не передбачено угодою сторін. Сторона, яка надає документи чи письмові докази мовою іншою, ніж мова третейського розгляду або російська мова, повинна забезпечити їх переклад на мову чи мови третейського розгляду.

8.13. Третейський суд під час розгляду справи забезпечує додержання принципу змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторін у наданні ними доказів і у доведенні перед третейським судом їх переконливості.

8.14. Третейський розгляд здійснюється у засіданні третейського суду за участю сторін та/або їх представників. Третейський розгляд може здійснюватись за відсутності сторін (їх представників) або однієї із сторін (її представника) у випадку наявності письмового прохання сторін (сторони) та відсутності заперечень з боку іншої сторони третейського розгляду, що повинні бути заявлені до початку третейського розгляду, а також у випадку передбаченого п.8.15. Регламенту. За мотивованою ухвалою третейський суд вправі визнати явку сторін у засідання обов'язковою.

8.15. Ненадання витребуваних третейським судом доказів, інших письмових документів чи матеріалів, неявка у засідання третейського суду сторін або їхніх представників, які належним чином були повідомлені про розгляд справи і проведення засідання Третейського суду, не є перешкодою для третейського розгляду і прийняття рішення, якщо причина ненадання документів або неявки сторін у засідання визнана третейським судом неповажною.

8.16. Невиконання або неналежне виконання однією із сторін вимог щодо необхідності вчинення певних процесуальних дій, передбачених Регламентом Третейського суду, не є підставою для надання Третейським судом переваг аргументам та доказам, наведеним та поданим іншою стороною.

9. Підготовка до третейського розгляду

9.1. Розгляд справи в Третейському суді починається з винесення ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду, в якій зазначається про вирішення питання щодо наявності і дійсності угоди про передачу спору на розгляд Третейського суду. Ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду направляється сторонам.

9.2. Позивач в 3-денний строк після отримання ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду сплачує третейський збір, докази чого надає Третейському суду. Несплата третейського збору є підставою для відмови у розгляді справи Третейським судом.

9.3. Відповідач в 7-денний строк з дати отримання позовних матеріалів надає Третейському суду письмовий відзив на позовну заяву з додаванням доказів направлення відзиву позивачу, а також повідомляє Третейський суд про кандидатуру обраного третейського судді.

9.4. Неподання відповідачем відзиву у встановлені Регламентом строки не є перешкодою для розгляду справи Третейським судом, якщо наданими позивачем документами підтверджено укладення між сторонами третейської угоди про передачу спору на розгляд до Третейського суду.

9.5. У випадках, передбачених пунктами 3.3.3. і 3.6. Регламенту, третейський збір сплачується одночасно з подання позовних матеріалів. У зазначених випадках не отримання позивачем і Третейським судом відзиву від позивача на протязі 20-ти днів з дати отримання ним позовних матеріалів є підставою для відмови у розгляді справи по причині відсутності компетенції.

9.6. Дата призначення справи до розгляду у Третейському суді узгоджується між сторонами та третейськими суддями після надання ними згоди на участь у третейському розгляді даної конкретної справи і завершення формування складу третейського суду, про що розсилається письмове повідомлення.

9.7. Повідомлення про день, час та місце проведення засідання третейського суду направляється сторонам не пізніше ніж за 10 днів до такого засідання. Повідомлення направляється або вручається в порядку, визначеному пунктами 15.1 – 15.4 Регламенту.

9.8. Після закінчення формування складу третейського суду за його рішенням може бути проведено попереднє засідання третейського суду. Попереднє засідання проводиться з метою арбітрування, а також для вирішення питань про необхідність надання та/чи витребування нових доказів, забезпечення позову, призначення експертизи, запрошення спеціаліста, та з інших питань підготовки до третейського розгляду.

9.9. Питання про можливість укладення між сторонами третейського розгляду мирової угоди з’ясовується третейським судом на початку третейського розгляду. Сторони мають право закінчити справу укладенням мирової угоди у будь-який час після подання позову до Третейського суду на будь-якій стадії третейського розгляду, до прийняття рішення.

9.10. Про закінчення справи мировою угодою сторони подають клопотання, підписане представниками сторін, з додаванням тексту мирової угоди, за яким третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов’язків сторін щодо предмета спору.

9.11. Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні Третейського суду.

10. Учасники третейського розгляду, їх права і обов’язки

10.1. Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники. До третейського розгляду за мотивованим клопотанням сторін можуть бути залучені треті особи. Третя особа бере участь у третейському розгляді добровільно.

10.2. Третіми особами у третейському розгляді вважаються такі юридичні або фізичні особи, правовідносини між якими та сторонами або однією із сторін можуть виникнути, змінитись або підлягати зміні чи припинитись внаслідок та як результат прийняття і виконання рішення Третейського суду. Треті особи не вправі підтримувати позов чи висувати заперечення проти позову. Метою участі третіх осіб у третейському розгляді є аргументоване висвітлення мотивів участі у справі та фактичних і правових наслідків для третіх осіб прийняття і виконання рішення Третейського суду у справі. Треті особи не користуються правом формування складу суду, правом відводу та правом оскарження рішення третейського суду.

10.3. Сторони мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях третейського суду, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати письмові та усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників розгляду, заявляти відводи, отримувати копії ухвал та протоколу засідання Третейського суду користуватися іншими правами, що встановлені Регламентом та Законом.

10.4. До прийняття рішення третейським судом позивач має право змінити, доповнити або уточнити свої позовні вимоги, а також відкликати позов з будь-яких причин чи без їх зазначення. Відкликання позову позивачем не перешкоджає його повторному зверненню до третейського суду з тим же позовом.

10.5. Відповідач вправі з дотриманням вимог, встановлених пунктами 11.1. – 11.3. Регламенту на будь-якій стадії третейського розгляду до прийняття рішення по справі подати зустрічний позов для розгляду третейським судом, якщо такий позов є підвідомчим Третейському суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до третейської угоди. Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємно пов'язані та їх спільний розгляд є доцільним, зокрема, коли вони випливають з одних і тих самих правовідносин або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.

10.6. Відзив на зустрічний позов надається стороною, до якої він пред’явлений, у порядку та строки, що передбачені пунктом 9.3 Регламенту. Надання відзиву на зустрічний позов, пред’явлений до Третейського суду, є обов’язковим. Відповідач у випадку подання відзиву, що в сукупності з доданими письмовими документами та іншими матеріалами складає більше 10-ти аркушів, зобов’язаний забезпечити комплект копій таких матеріалів кожному із членів складу третейського суду.

10.7. Сторони третейського розгляду зобов’язані діяти виходячи з необхідності всебічного сприяння Третейському суду у об’єктивному та всебічному розгляді справи за дотримання процесуального порядку та процесуальних строків вирішення третейських спорів, що встановлені Регламентом та/або Законом, дотримуючись загальноприйнятих правил добросовісності та взаємоповаги.

10.8. Сторони третейського розгляду зобов’язані завчасно повідомляти Третейський суд та інших учасників третейського розгляду про неможливість виконання своїх обов’язків відповідно до Регламенту та/чи вказівок Третейського суду з зазначенням причин. Про неявку у засідання третейського суду та причини такої неявки сторони зобов’язані сповістити не пізніше дня, що передує дню третейського розгляду, та сприяти в оперативному узгодженні дати наступного засідання третейського суду.

10.9. Неявка сторони або її представника у засідання третейського суду та неповідомлення про неможливість з’явитись у засідання третейського суду, якщо ця обставина була відома стороні завчасно, а також невиконання вказівок Третейського суду відповідно до його ухвал розцінюється як прояв неповаги до третейського суду і може мати наслідком винесення письмового зауваження.

10.10. Добровільна згода сторін щодо передачу спору між ними на розгляд Третейського суду в процесі третейського розгляду має забезпечуватись неухильним та точним дотриманням відповідних положень Регламенту, вказівок процесуальних документів Третейського суду та добровільним виконанням рішення Третейського суду у порядку і строки, встановлені таким рішенням, Регламентом чи Законом.

11. Форма і зміст позовної заяви

11.1. У позовній заяві, що подається до Третейського суду у письмовій формі, повинні зазначатися:

11.1.1. назва Третейського суду;

11.1.2. дата подання позовної заяви;

11.1.3. найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами, в тому числі і дані щодо фактичного місця знаходження або місця проживання сторін, за яким вони отримуватимуть кореспонденцію в зв’язку з третейським розглядом;

11.1.4. найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;

11.1.5. зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;

11.1.6. обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;

11.1.7. посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;

11.1.8. перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;

11.1.9. підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника.

11.2. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:

11.2.1. наявність третейської угоди;

11.2.2. обґрунтованість позовних вимог;

11.2.3. повноваження представника;

11.2.4. направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень, фінансовий чек про направлення поштового відправлення на адресу такої сторони, особиста відмітка іншої сторони про отримання копії позовної заяви тощо).

11.3. У випадку, коли обсяг позовних матеріалів - позовної заяви з доданими до неї письмовими документами та іншими матеріалами, - складає більше 10-ти аркушів, позивач зобов’язаний забезпечити комплект копій позовних матеріалів кожному із членів складу третейського суду.

11.4. Одночасно з позовною заявою позивач надає свої пропозиції щодо формування складу третейського суду та повідомляє про кандидатуру обраного ним третейського судді.

12. Докази. Призначення експертизи. Залучення спеціаліста.

12.1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

12.2. Засобами доказування є пояснення сторін, третіх осіб, показання свідків, усні та письмові висновки спеціаліста (експерта), письмові докази, в тому числі електронні документи, веб-сайти, речові докази, в тому числі відео - і аудіо записи, записи на інших носіях.

12.3. Докази подаються кожною із сторін третейського розгляду з метою доведення обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог чи заперечень. Обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись ніякими іншими засобами доказування.

12.4. Письмові докази подаються сторонами в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Належним чином засвідченими є копії, засвідчені нотаріусом, адвокатом відповідно до статті 5 Закону України про адвокатуру, юридичною особою, що виготовила оригінал, стороною - юридичною особою, яка має оригінал, при умові одночасного надання такого оригіналу для огляду третейському суду. Належним чином засвідченою є копія документу, посвідчена головуючим складу третейського суду шляхом проставляння на копії власноручного надпису „з оригіналом згідно ”, власного підпису і дати після огляду і дослідження оригіналу документу, наданого учасниками третейського розгляду одночасно з копією.

12.5. Речові докази подаються сторонами з одночасним наданням суду їх докладного опису у письмовому вигляді за підписом сторони або її представника. Забезпечення третейському суду можливості дослідити речові докази покладається на сторону, яка такі докази надала.

12.6. Третейський суд приймає до розгляду лише докази, пов’язані з обставинами справи та докази, які третейський суд визнає допустимими, тобто такими, які не викликають обґрунтованих сумнівів у їх справжності.

12.7. Третейський суд має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об’єктивного вирішення спору. Якщо третейський суд визнає за необхідне одержати документи від підприємств, установ, організацій, які не є учасниками третейського розгляду, він своєю ухвалою уповноважує сторони або одну із сторін одержати відповідні документи та надати їх Третейському суду.

12.8. Усі письмові докази по справі зберігаються у матеріалах справи у прошитому та пронумерованому вигляді. Речові докази зберігаються у Третейському суді разом з матеріалами справи до дати винесення рішення третейським судом, після чого повертаються сторонам, що їх надали. Якщо стороною надані речові докази, що мають обмежений термін зберігання, або їх зберігання не може бути забезпечено Третейським судом, такі речові докази після огляду в засіданні третейського суду передаються на зберігання стороні, що їх надала, або знищуються, про що складається акт.

12.9. З метою правильного вирішення спору третейський суд має право зобов’язати сторони чи одну із сторін замовити проведення експертизи для роз’яснення питань, що потребують спеціальних знань, про що третейський суд виносить ухвалу. За клопотанням учасників третейського розгляду або з власної ініціативи третейський суд вправі запросити особу, яка має відповідну освіту, кваліфікацію, та володіє спеціальними знаннями та/чи навичками, для надання висновків з певних питань по справі. Кандидатура спеціаліста та/чи експерта та/чи експертний заклад, а також коло питань, які ставляться на їх вирішення, узгоджуються між сторонами.

12.10. Експерт може бути відведений до виготовлення ним письмового висновку кожним із учасників третейського розгляду у випадку, коли учаснику стали відомі обставини, які можуть свідчити про упередженість експерта або про недостатній кваліфікаційний рівень експерта, при умові, що вони не були відомі і не могли бути відомі такому учаснику на момент узгодження кандидатури експерта. Рішення про відвід експерта приймається судом на підставі мотивованої заяви, і є підставою для визнання висновку відведеного експерта неналежним доказом у справі.

13. Забезпечення позову

13.1 Третейський суд може за заявою будь-якої із сторін розпорядитися про вжиття стороною таких заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними. Третейський суд може витребувати від будь-якої із сторін надати належне забезпечення позову у зв’язку із такими заходами.

13.2. Заходами забезпечення позову є покладення на сторін зобов’язання вчинити певні дії щодо предмета спору або утриматись від їх вчинення, передати предмет спору на зберігання іншій особі, внести грошові кошти на депозит та інші, що можуть вважатись необхідними виходячи з обставин справи.

14. Процесуальні строки

14.1. Третейський спір розглядається у строк, що не перевищує 14-ти календарних днів з дати формування складу третейського суду, яким вирішується спір. У випадках, передбачених пунктом 4.2 Регламенту, строк розгляду спору становить 28 днів. При цьому не враховується час, на який справа була зупинена з підстав, визначених Регламентом.

14.2. При розгляді справи Третейським судом можуть встановлюватись строки до 7-ми днів для надання пояснень, подання заяв, документів, доказів по справі та вчинення інших процесуальних дій. Встановлення більших строків можливе у випадках мотивованої заяви сторони з винесенням відповідної ухвали.

14.3. Строки вчинення процесуальних дій, передбачених Законом, або встановлені Регламентом можуть бути продовжені лише за спільною згодою сторін та складу третейського суду, яким вирішується спір. Про продовження строку Третейським судом постановляється відповідна ухвала.

15. Обмін документами та письмовими матеріалами

15.1. Обмін документами та письмовими матеріалами у зв’язку з розглядом справи у Третейському суді здійснюється поштою або шляхом вручення їх безпосередньо Третейському суду чи учасникам третейського розгляду або їх представникам. Документи і матеріали направляються безпосередньо стороні, якщо сторона письмово не заявить про необхідність їх спрямування представнику або іншій фізичній чи юридичній особі. Документі та інші матеріали, які отримано представником сторони, вважаються отриманими і стороною.

15.2. Поштові відправлення здійснюються рекомендованим листом. При цьому сторона вважається такою, що отримала відправлення, через 5 днів з дати його передачі на пошту, якщо адресат не доведе іншого.

15.3. Матеріали в зв’язку з третейським розглядом направляються та/чи доставляються за адресою фактичного місцезнаходження сторони або за іншою адресою, якщо відправник має підстави вважати і може довести, що за такою адресою кореспонденція отримується саме адресатом. Третейський суд надсилає матеріали та документи сторонам за вказаними ними адресами або, за відсутності таких, за адресами, зазначеними у документах, наданих Третейському суду.

15.4. Обмін документами та письмовими матеріалами може здійснюватись факсимільним зв’язком або електронною поштою, якщо такі реквізити надавались Третейському суду або сторонами одна одній, з проставлянням на супровідному листі або їх роздрукованому примірнику дати та часу його відправлення та даних про особу, що їх направляла (прізвище та посада). Такі відправлення вважаються отриманими адресатом, якщо при першому посиланні відправника на факт їх отримання адресатом він не висуне заперечень. У випадку заперечення відправлення повинно бути направлене повторно у порядку, встановленому пунктами 15.1 – 15.3.

15.5. Сторони третейського розгляду зобов’язані надавати Третейському суду будь-які документи і матеріали з одночасним додаванням їх копій по кількості учасників третейського розгляду, з метою їх забезпечення такими документами і матеріалами.

16. Засідання третейського суду

16.1. В процесі засідання третейського суду третейським судом здійснюється безпосередній розгляд справи шляхом заслуховування пояснення сторін та їх представників, третіх осіб, свідків, експерта або запрошеного спеціаліста, дослідження наданих сторонами доказів. Порядок третейського розгляду по конкретній справі визначається головуючим складу третейського суду чи одноособовим третейським суддею.

16.2. На початку засідання третейський суд визначається щодо можливості розгляду справи за відсутності сторони (сторін) третейського розгляду та вирішує заявлені сторонами клопотання. Справа може бути розглянута за відсутності сторони (сторін) третейського розгляду у випадках, передбачених п.8.14. Регламенту.

16.3. Протокол засідання третейського суду ведеться відповідальним секретарем третейського суду у випадках здійснення третейського розгляду колегіально, за виключенням випадків, коли справа розглядається за відсутності сторін згідно їх письмового клопотання. У протоколі засідання третейського суду зазначаються:

16.3.1. дата та місце розгляду справи;

16.3.2. прізвища третейських суддів і секретаря;

16.3.3. суть спору;

16.3.4. найменування сторін, їхніх представників, свідків, експертів, спеціалістів, інших осіб, які беруть участь у розгляді справи;

16.3.5. заяви та клопотання сторін;

16.3.6. вказівки та вимоги до сторін по справі, висунуті третейським судом;

16.3.7. розклад засідань третейського суду;

16.3.8. зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

16.3.9. подані під час третейського розгляду докази, відомості про їх огляд;

16.3.10. узгодження сторонами питання про необхідність зберігання та умови зберігання рішень третейського суду;

16.3.11. витрати, понесені сторонами.

16.4. Протокол підписується секретарем та всіма третейськими суддями, які розглядали справу.

16.5. Третейський розгляд справи може бути відкладено на строк до 7-ми днів на мотивоване прохання сторони (сторін) або за ухвалою третейського суду на будь-якій стадії третейського розгляду. Після відкладення третейський розгляд продовжується, якщо інше не буде вирішено третейським судом.

16.6. Провадження у справі, що розглядається Третейським судом, може бути зупинено за мотивованим клопотанням сторони/сторін або за ініціативою третейського суду у випадках, визначених Регламентом.


 

Рейтинг: +1 Голосів: 1 986 переглядів