Знайти на сайті: параметри пошуку

 17. Рішення Третейського суду

17.1. Рішення Третейського суду приймається після дослідження усіх обставин справи третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу третейського суду. Рішення оголошується у засіданні третейського суду.

17.2. Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, який не перевищує п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення. Кожній стороні направляється по одному примірнику рішення.

17.3. У разі відмови сторони одержати рішення Третейського суду або її неявки без поважних причин у засідання третейського суду, де воно оголошується, рішення вважається таким, що оголошене сторонам, про що на рішенні робиться відповідна відмітка, а копія такого рішення надсилається такій стороні.

17.4. Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу, або повним складом третейського суду, що розглядав справу, в тому числі і третейським суддею, який має окрему думку. Окрема думка третейського судді викладається письмово та додається до рішення третейського суду.

17.5. Рішення Третейського суду скріплюється підписом виконавчого директора Спілки кооператорів та підприємців України та її печаткою.

17.6. У рішенні Третейського суду повинні бути зазначені:

17.6.1. назва третейського суду;

17.6.2. дата прийняття рішення;

17.6.3. склад третейського суду і порядок його формування;

17.6.4. місце третейського розгляду;

17.6.5. сторони, їх представники та інші учасники третейського розгляду, що брали участь у розгляді справи третейським судом;

17.6.6. висновок про компетенцію Третейського суду, обсяг його повноважень за третейською угодою;

17.6.7. стислий виклад позовної заяви, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень, клопотань сторін та їхніх представників, інших учасників третейського розгляду;

17.6.8. встановлені обставини справи, підстави виникнення спору, докази, на підставі яких прийнято рішення, зміст мирової угоди, якщо вона укладена сторонами, мотиви, з яких третейський суд відхилив доводи, докази та заявлені під час третейського розгляду клопотання сторін;

17.6.9. висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю або частково по кожній із заявлених вимог;

17.6.10. норми законодавства, якими керувався Третейський суд при прийнятті рішення.

17.7. Висновки третейського суду, що містяться в рішенні по справі, не можуть залежати від настання або ненастання будь-яких обставин.

17.8. У разі задоволення позовних вимог у резолютивній частині рішення зазначаються:

17.8.1. сторона, на користь якої вирішено спір;

17.8.2. сторона, з якої за рішенням третейського суду має бути здійснено стягнення грошових сум та/або яка зобов'язана виконати певні дії або утриматися від виконання певних дій;

17.8.3. розмір грошової суми, яка підлягає стягненню, та/або дії, які підлягають виконанню або від виконання яких сторона має утриматися за рішенням Третейського суду;

17.8.4. строк сплати коштів та/або строк і спосіб виконання таких дій;

17.8.5. порядок розподілу між сторонами витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом;

17.8.6. інші обставини, які третейський суд вважає за необхідне зазначити.

17.9. Будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом семи днів після одержання рішення звернутися до третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні. Заяву про прийняття додаткового рішення має бути розглянуто тим складом третейського суду, який вирішував спір, протягом семи днів після її одержання третейським судом. За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, яке є складовою частиною рішення Третейського суду, або виноситься мотивована ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.

17.10. Будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право протягом семи днів після одержання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про роз'яснення резолютивної частини рішення. Заяву про роз'яснення резолютивної частини рішення має бути розглянуто тим складом третейського суду, який вирішував спір, протягом семи днів після її одержання Третейським судом. За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, яка є складовою частиною рішення, або мотивована ухвала про відмову у роз'ясненні рішення. Здійснюючи роз'яснення резолютивної частини рішення, третейський суд не має права змінювати зміст рішення.

17.11. Третейський суд у тому ж складі, з власної ініціативи або за заявою сторони третейського розгляду, може виправити у рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що виноситься ухвала, яка є складовою частиною рішення.

17.12. Сторони, які передали спір на вирішення Третейського суду, зобов'язані добровільно виконати рішення Третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень. Сторони та третейський суд вживають усіх необхідних заходів з метою забезпечення виконання рішення Третейського суду.

17.13. Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, за виключенням таких випадків:

17.13.1. справа, по якій прийнято рішення, не підвідомча Третейському суду відповідно до закону;

17.13.2. рішення прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди – в частині, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

17.13.3. третейську угоду визнано недійсною компетентним судом;

17.13.4. склад Третейського суду не відповідав вимогам статей 16-90 Закону України Про третейські суди.

17.14. Заяву про скасування рішення Третейського суду може бути подано до компетентного суду протягом трьох місяців з дня прийняття рішення Третейським судом. Скасування компетентним судом рішення Третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутись до Третейського суду, крім випадків, коли рішення Третейського суду скасовано повністю або частково внаслідок визнання компетентним судом недійсною третейської угоди або через те, що рішення прийнято у спорі, який не передбачено третейською угодою, чи цим рішенням вирішені питання, що виходять за межі третейської угоди.

18. Ухвали Третейського суду

18.1. Ухвали Третейського суду постановляються з питань, що виникають у процесі розгляду справи і не стосуються суті спору. Вказівки ухвал Третейського суду обов’язкові до виконання учасниками третейського розгляду.

18.2. Третейський суд постановляє ухвалу про припинення третейського розгляду в таких випадках:

18.2.1. спір не підлягає вирішенню в третейських судах України;

18.2.2. є рішення компетентного суду між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав;

18.2.3. позивач відмовився від позову;

18.2.4. сторони уклали угоду про припинення третейського розгляду;

18.2.5. підприємство, установу чи організацію, які є стороною третейського розгляду, ліквідовано;

18.2.6. Третейський суд є некомпетентним щодо переданого на його розгляд спору;

18.2.7. у разі смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

18.3. Ухвала про зупинення третейського розгляду може бути винесена Третейським судом у випадках:

18.3.1. необхідності вирішення питання про наявність у Третейського суду компетенції на вирішення питання, яке виникло в ході третейського розгляду;

18.3.2. призначення експертизи;

18.3.3. витребування доказів відповідно до пункту 12.7. Регламенту;

18.3.4. тимчасової неможливості судді третейського суду виконати свої обов’язки, що обумовлена поважними причинами, якщо сторона (сторони) не мають наміру змінювати склад третейського суду;

18.3.5. необхідності вирішення питання про відвід судді та формування нового складу суду після заявленого відводу чи самовідводу;

18.3.6. необхідності проведення сторонами переговорів про укладення мирової угоди;

18.3.7. з інших причин, які перешкоджають завершенню третейського розгляду та тривають більше, ніж 10 днів.

18.4. Необхідність винесення інших ухвал визначається Регламентом та/чи третейським судом по конкретній справі.

19. Виконання рішення Третейського суду

19.1. Рішення Третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню. Вимога про негайне виконання рішення Третейського суду означає, що сторона має почати вчинення дій, спрямованих на виконання рішення, або підготовку до вчинення таких дій – якщо вона є обов’язковою, - не пізніше наступного дня після проголошення резолютивної частини рішення Третейського суду.

19.2. Виконання рішення Третейського суду, якщо воно потребує вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами, здійснюється за умови видачі компетентним судом виконавчого документа. Заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.

19.3. При розгляді заяви про видачу виконавчого документа компетентний суд повинен витребувати справу з постійно діючого третейського суду, в якому зберігається справа, яка має бути направлена до компетентного суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги. У такому випадку строк вирішення заяви про видачу виконавчого документа продовжується до одного місяця. Ухвала про видачу виконавчого документа направляється сторонам протягом п'яти днів з дня її прийняття. Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує його безпосередньо у компетентному суді. Після розгляду компетентним судом заяви про видачу виконавчого документа справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду.

19.4. Компетентний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, якщо:

19.4.1. на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення Третейського суду скасовано компетентним судом;

19.4.2. справа, по якій прийнято рішення Третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

19.4.3. пропущено встановлений цією статтею строк для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;

19.4.4. рішення Третейського суду прийняте у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

19.4.5. третейська угода визнана недійсною компетентним судом;

19.4.6. склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей

15 - 18 цього Закону;

19.4.7. рішення Третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;

19.4.8. постійно діючий третейський суд не надав на вимогу компетентного суду відповідну справу.

19.5. Сторони мають право протягом 15 днів після винесення компетентним судом ухвали про відмову у видачі виконавчого документа оскаржити цю ухвалу в апеляційному порядку. Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого документа спір між сторонами може бути вирішений компетентним судом у загальному порядку. Ухвала компетентного суду про відмову у видачі виконавчого документа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляції ухвала компетентного суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

19.6. Рішення Третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження". Виконавчий документ, виданий на підставі рішення третейського суду, може бути пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження".

Розділ IV

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

20. Зберігання матеріалів справ, розглянутих Третейським судом

20.1. Справи, розглянуті Третейським судом, зберігаються у Третейському суді протягом 10 років з дня прийняття рішення Третейського суду.

21. Функції відповідального секретаря Третейського суду

21.1. Відповідальний секретар Третейського суду забезпечує діловодство Третейського суду та виконує інші функції, покладені на нього за Регламентом та відповідно до розпоряджень Голови Третейського суду, зокрема:

21.1.1. приймає від учасників третейського розгляду та розсилає учасникам третейського розгляду і третейським суддям документи та матеріали у строки, визначені Регламентом або ухвалами Третейського суду;

21.1.2. здійснює інформування учасників третейського розгляду та третейських суддів щодо процесуальних дій у справі та дати їх здійснення (вчинення), надає довідки щодо справ Третейського суду учасникам третейського розгляду, третейським суддям та представникам компетентних судів;

21.1.3 веде протокол засідання третейського суду;

21.1.4 формує та веде матеріали справ Третейського суду, веде архів Третейського суду;

21.1.5 готує копії документів для учасників третейського розгляду та третейських суддів;

21.1.6 надсилає справи до компетентного суду за його вимогою та контролює повернення справи з компетентного суду;

21.1.7 веде книгу обліку справ Третейського суду за встановленою формою.

21.2. З відповідальним секретарем Третейського суду укладається контракт, в якому визначаються його функції та передбачається відповідальність за їх невиконання або неналежне виконання.

Рейтинг: +1 Голосів: 1 826 переглядів